Landsbyrådet

Tanker omkring et ny LANDSBYRÅD
og det nye begreb – Borgerbudgettering

Indtil 1970 var vi bekendte med ordet sogneråd.
 Vi havde 3 sogne, Fole, Gram og Højrup, som ved daværende kommunalreform blev slået sammen til Gram Kommune. Sognerådsformanden blev til ”borgmester”, og sognerådet blev til byråd. De tre sogne skulle herefter kæmpe om midlerne, der blev til rådighed.
Ved kommunestrukturændringen  i 2007 blev ordene borgmester og byråd hængende; men byrådet voksede voldsomt i størrelse uden at der dog var garanti for, at de enkelte landdistrikter blev ligeligt repræsenteret. I takt med, at institutioner blev flyttet centerbyerne, eller simpelt blot nedlagt, -  faldt også ansvarsfølelsen fra de enkelte sogne. Man havde alligevel ikke direkte indflydelse på pengefordelingen.
 Men der  dukkede tanker frem om, at hvert landdistrikt burde have en form for ”lommepenge”, som det kunne anvende efter egne ønsker. Altså nærmest en efterlysning af gamle sognerådstilstande.

Det er nu resulteret i, at Haderslev Kommune har besluttet at gennemføre en såkaldt borgerbudgettering.
Måske har man skelet lidt til andre lande, hvor borgerbudgettering har været brugt i en række år. Erfaringen har vist, at det skaber øget lokalt engagement og frivillighed ved at borgerne selv administrerer et offentligt bevilget beløb. Selvom kommunen stadig forbeholder sig ret til en vis kontrol, er der håb om at det lokale demokrati og fællesskab styrkes.
Men i disse landdistrikter herskede der store forskelle i måden at håndtere interesserne på, og ikke alle steder var der en passende struktur, der kunne håndtere ”lommepengene”. – Måske deraf kommunens krav i forbindelse med uddelingen af midlerne.

Haderslev kommunes landdistrikter;
Arnum/HøjrupBevtoft/StrandelhjørnBjerning - (ingen hjemmeside)
FjelstrupFole/EnderupskovHalk/HejsagerHammelev
Hjerndrup - (ingen hjemmeside), HoptrupDiernæsJegerup
Kastrup - (Ingen hjemmeside), Marstrup – (Ingen hjemmeside), Moltrup
NustrupGabølOksenvadOver JerstalSimmersted/Maugstrup,
SommerstedSønderballeTisetVedstedVester LindetVilstrup
Vonsbæk - (ingen hjemmeside), Ørsted - (ingen hjemmeside), 
ØsbyAarøAarøsund

Nogen havde en landsbyforening, nogen en beboerforening, andre en borgerforening, atter andre brugte udtrykket landsbyudvalg. Fælles for alle gjaldt vel, at man forsøgte at skabe et demokratisk grundlag for borgerne til at kunne komme til orde og få medbestemmelse over midlers anvendelse og derigennem skabe et fælles ansvar.

I Fole førte det i flere år til, at et landsbyudvalg var paraplyorganisation for samtlige foreninger og institutioner. En eller to gange årligt blev repræsentanter for disse indkaldt for i fællesskab at planlægge og gennemføre de for stedet traditionelle begivenheder. Der var ikke nogen fastlagt struktur, såsom en ledelse, faste vedtægter o. lign.; men der var en vis trofasthed over for de sæder og skikke, der herskede for Fole sogn. 

Fole Landsbyudvalg fungerer og på et møde afholdt i Lokalarkivet tirsdag d. 21/1 2013 deltog de enkelte foreninger/institutioner ved: 
Landsbyudvalget v/Inge Paulsen, Inge Christensen, Anne Wind
Lokalarkivet v/ Inge Paulsen, Sune Christensen
Idrætsforening v. Hanne Clausen
Hallen v. Morten Jørgensen
Husholdningsforeningen v. Lis Christensen
Forsamlingshuset v. Asta og Jørgen Hansen
Menighedsrådet v. Bjarne Ibsen
Skolen v. bestyrelsesmedlem Jørgen Langfrits, Vester Lindet
Børnehaven v/Anita Hansen
Støttekredsen v. Kristian Hansen
Knallertveteranerne v/Kim Sørensen
Landsbyrepræsentanter i kommunen: Torben Hansen, Asger Kristensen, Bent Pahus
I.P. gennemgik årets forløb, indretningen af lokalarkivet og lidt om besøgene her.
Den enkelte gjorde kort rede for årets aktiviteter.

I.P. understregede, at der fra Haderslev kommunes side endnu ikke var færdiggjort en plan for landdistriktsarbejdet.

I en periode fungerede Asger, Torben B.H. og Bent Pahus som sådan i et forretningsudvalg.

D. 30 oktober 2008 lukkede kommunen for meget af den vedtagne landdistriktspolitik – herunder koordinatorstillingen ved kommunens landdistriktsudvalg; – landet og landsbyerne stod tilsyneladende alene uden hjælp og uden midler.

På januarmødet blev det ønskede forretningsudvalg opstartet med Morten Jørgensen og Lars Holst, som så skulle finde en 3.person.
Udvalgets første opgave blev at planlægge og afholde et borgermøde i februar – evt. i forb. med den fælles borgerspisning. Her kunne multibaneprojektet også drøftes. – Ligesom ”gode idéer” kunne fremmes. Desuden skulle udvalget se på muligheden af at få dannet en ny landsbyhjemmeside med en anden og måske mere fleksibel tilgang for alle. ”Info-land ” blev nævnt som det selskab,

der kunne være behjælpelig hermed, men med de udgifter, der var forbundet hermed.
Denne nye hjemmeside www.fole.dk  skulle så med tiden afløse www.fole.info .

 

Af gode idéer blev nævnt, at Lars.H. havde søgt kommunen om at få ansat en ”landsbypedel”

med de opgaver, der kan tildeles en sådan. Hvorvidt denne ordning endnu fungerer, er jeg uvidende om – der er ikke tilgået oplysninger herom.
Følgende ideer blev fremført:

 • ”Åben Landsby”- arrangement ville være en god idé
 • En ny og forbedret hjemmeside, som skulle være lettilgængeligt for borgerne.
 • En form for butiksvirksomhed, hvor et lokale (f.eks. halcaféen) kunne anvendes til en
  • form for leveringscentral for en online-købsaftale med en lokal forretning. Hygum, Gram eller Arnum)
  • Med en begrænset åbningstid sidst på dagen kunne der være et decideret café-hjørne
  • som mødested for alm. Nabosnak.
 • En gentagelse af hjertestarterkurser med 1.hjælp
 • Grøntsagsdag (efter ide fra Leif Lorenzen), evt. i forb. med idrætsuge) men gerne i anden sammenhæng.
 • Bedre formidling af  Folefaciliteter til nærområder -  evt. via hjemmeside.
                      Info-pjecen kunne opdateres. – En forbedret ”branding” af Fole
 • Kommunalt tilskud til lokaledrift.

Fastelavnsfesten 2013 blev fastlagt til 2. marts – kl. 14.00 i Fole Forsamlingshus.

 • Der var enighed om, at der skulle være en styrende velkomstordfører.
 • Borddækning og oppyntning kunne foretages kl. 10.00 samme dag af alle, der gav tilsagn herom:
 • Pyntning; plakatopslag (annoncering); kassedame/herre
 • Desuden tilsagn om bagning af ca. 250 boller.
 • Musiker Lars blev som sædvanligt inviteret til at levere styringen af ”ringlegene” og  musikken hertil.

Da Haderslev kommune begyndte at tage udtrykket landdistrikter alvorligt, besluttede man at ændre ordet Fole landsbyudvalg til det lidt mere forhandlingseffektive udtryk ”Fole Landsbyråd”.
I landsbyudvalgets tid dannede Helsbøl, Justesen og Pahus en slags forretningsudvalg
Landsbyrådet dækker stadig Foles foreninger, institutioner o. lign. Herunder vandværk, børnehave, skole, forsamlingshus, kirke og menighedsråd. – 
Som tiden er gået er der en del usikkerhed omkring strukturen i Landsbyrådet og vedtægterne herfor

I erkendelse af, at de demokratiske spilleregler i Foles engagement i Haderslev Kommunes Landdistriktsarbejde er noget uklare, fremsættes herved forslag til fastlæggelse af strukturen på området

Det bliver således nødvendigt, at indkalde til et borgermøde, hvor strukturen for Landsbyrådets sammensætning og vedtægter fremlægges til godkendelse.
Vedrørende andre lokalsamfunds opbygning med en borgerforening som baggrund for et lokalråd, kan spørgsmålet om kontingent komme på tale; men hvis Fole Lokalråd vælges ud fra en liste af foreningsmedlemmer, vil der blive tale om dobbeltkontingent.

 Forslag til vedtægter for Fole Landsbyråd fra 2016 – til vedtagelse på en kommende generalforsamling, som indkaldes af nuværende forretningsudvalg

§ 1
Lokalrådets sammensætning
Lokalrådet består af 5 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode af 2 år. På skift er 2 og 3 medlemmer på valg.

 • Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær
  Desuden vælges 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret.
 • Parallelt med rådet vedligeholdes en bredt dækkende liste med kontaktpersoner for de enkelte foreninger, institutioner og aldersgrupper i området. Denne listes navne kan inddrages, når det har relevans for en beslutning.

 Hermed en liste over de personer, der i øjeblikket er nævnt som værende ansvarlige for eget område.
Efteråret 2011:

Idrætsforening: …………..

Hans Peter Clausen,  Brændstrupvej 11a , Fole

tlf. 4050 1652

Folehallen

Morten Jørgensen, Folevej

 

Fole skole

 

 

Idrætsforening: …………..

Hanne Clausen, Folevej 26, Fole

tlf. 6015 2954

Fole Spejderne:

Carsten Jensen, Folevej 21

tlf. 7482 3015

Fole Husholdningsforening:

Lona Jensen, Hygumvej 10, Fole

tlf. 7482 1029

Fole Husholdningsforening:

Anni Nielsen, Folevej 45

tlf. 7482 2882

Landsbyudvalgskasserer

Anne Wind, Folevej 12, Fole

tlf. 7482 1667

Foles  Lokalarkiv

Inge Paulsen, Ållingvej 9, Fole

tlf. 7482 1750

Friskolens Støttekreds

Charlotte Jensen

tlf. 7482 2059

Fole forsamlingshus

Jørgen Hansen, Stampemøllevej 1, Fole

tlf. 7482 2059

Fole Lokahistorisk forening

Inge Paulsen, Ållingvej 9
Sune Christensen

tlf. 7482 1750
tlf. 7482 2094

Fole Vandværk

Peter Olesen, Toften 9

tlf. 6078 2132

Fole menighedsråd

Andreas Nielsen, , Stampemøllevej 22, Fole

tlf. 2035 7772

Fole menighedsråd

Bjarne Ibsen, Fælledvej 4, Fole

tlf  7482 0621

Fole Børnehaves bestyrelse

Anitta Hansen, Brændstrupvej 10

tlf. 2246 3484

Landdistriktsudvikling

Torben Hansen, Brændstrupvej 10

tlf. 2246 3484

Landdistriktsudvikling

Bent Pahus, Torntvedvej 1, Fole

tlf. 7482 2453

Landdistriktsudvikling

Asger Th. Kristensen, Hygumvej 3

tlf. 7484 5880

Forretningsudvalg

Lars Holst

 

Forretningsudvalg

Morten Jørgensen

 

Forretningsudvalg

Bent Pahus

 

 § 2
Fole Landsbyråd skal bidrage til at gøre Fole sogn attraktiv som bo- og værested
at tage initiativer og medvirke til, at Fole forskønnes og vedligeholdes
at tage initiativer til at støtte aktiviteter, der vedrører kulturelle og folkelige formål
at sikre, at information om, hvad der foregår i Fole og omegn når ud til alle i sognet.

§ 3
Fole Landsbyråd indkalder årligt i første kvartal til generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Lokalrådets beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til lokalrådet
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Eventuelt ( herunder kan beslutninger ikke tages.)
  Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres senest 14 dage før mødets afholdelse i lokale medier, informationstavlen samt evt. ved omdeling i postkasser.

§ 4
 Valgbar er enhver, der har fast bopæl i Fole sogn og som er fyldt 18 år.
Formanden tegner Lokalrådet over for kommunen og øvrige myndigheder.
Rådets møder er åbne, og dagsorden bekendtgøres i lokale medier, informationstavlen samt evt. ved omdeling i postkasser.
Lokalrådet hefter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig heftelse.

§ 5.
Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler
Regnskabet følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab forelægges Lokalrådet ved det første møde efter regnskabsafslutningen.
Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Haderslev kommune.
Regnskabet skal godkendes af Haderslev kommune

 § 6.
Sekretæren fører beslutningsprotokol over møderne

 § 7.
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne  skal ske på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
 evt. ændringer skal godkendes af Haderslev kommune.

§ 8.
Ophævelse
Lokalrådet kan nedlægges på et ekstraordinært møde med kun dette ene punkt på dagsordenen og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Lokalrådets formue fordeles mellem de lokale foreninger til almene formål.

 

 

      

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>